Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr
Saznajte više o prijektu na linku EU PROJEKT

Opći uvjeti poslovanja jednostavnog društva Tech Garden j.d.o.o.

OSNOVNI PODACI:
Naziv: Tech garden j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Braće Nakić 27, 22000 Šibenik
Adresa ureda: Bosiljevska 51, 10000 Zagreb
Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: HR8424020061100781191 – Erste&Steiermarkische bank d.d.
OIB: 33926427830
MBS: 4537157
Članovi društva: Violeta Blatančić
Osobe ovlaštene za zastupanje: Violeta Blatančić
Broj telefona +385 (0)99 3333 585
Adresa elektroničke pošte: info@techgarden.hr
Opći uvjeti poslovanja za prodaju i usluge prodajnog asortimana Tech Garden j.d.o.o. (u daljnjem tekstu “Tech
Garden”).

Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se za sve ugovorne odnose između Tech Gardena i stranaka, koji su
pravne ili fizičke osobe, ako takvi opći uvjeti poslovanja nisu u cijelosti ili djelomično izričito isključeni
pismenim ugovorom između Tech Gardena i stranke odnosno ako su pojedini uvjeti u pismenom ugovoru
između Tech Gardena i stranke uređeni drugačije. Ovi opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 01. svibnja
2016. Godine.
Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.techgarden.hr

I. Valjanost općih uvjeta poslovanja

1. Ovi opći uvjeti poslovanja važeći su u trenutnoj verziji, uključujući i sve buduće ugovore o isporuci robe,
ugovore o naknadnim isporukama, montažama i popravcima između stranaka u tekućem poslovnom odnosu,
bez potrebe za ponovnim uključivanjem ili pozivanjem na opće uvjete poslovanja nakon već ugovorenog.
Društvo Tech Garden j.d.o.o. će pri svakoj promjeni općih uvjeta poslovanja informirati stranku pismeno o
promjenama i poslati na zahtjev kopiju o izmijenjenim uvjetima.
2. Naši opći uvjeti poslovanja vrijede neograničeno. Različiti, proturječni ili dodatni opći uvjeti poslovanja će
postati dio ugovora, samo kada je društvo Tech Garden j.d.o.o. njihovu valjanost izričito priznalo. Taj se zahtjev
primjenjuje u svakom slučaju, na primjer, čak i ako društvo Tech Garden j.d.o.o. kod poznavanja općih uvjeta
poslovanja ugovornog partnera isporuku bezrezervno izvrši.
3. Svaka odredba ovih uvjeta vrijedi sama za sebe.
4. Što se tiče dokumenata čiji prijevod je dodan na stranom jeziku, a koji se odnose na ugovor, za koji je
hrvatski jezik jezik pregovora, prijevod služi samo kao informacija. Za sadržaj ugovora ključan je samo hrvatski
tekst.
5. Napomene o valjanosti zakonskih odredbi služe samo kao pojašnjenje. Čak i bez takvog pojašnjenja, vrijede
zakonske odredbe, osim ako nisu izravno mijenjane u ovim općim uvjetima poslovanja ili izričito bile isključene.

II. Ponude

1. Ponuda je zakonski pravovaljan dokument kojim su definirane sve daljnje poslovne aktivnosti između Tech
Gardena i stranke. Naše ponude su podložne izmjenama. One predstavljaju poziv naručitelju, za dostavljanjem
obvezujuće ponude za sklapanje ugovora. Društvo Tech Garden j.d.o.o. nije dužno osporiti jedan takav pisani
zahtjev potencijalnoga kupca u slučaju da se ugovor neće održati. Ako se nakon narudžbe ništa drugo ne
zaključi, društvo Tech Garden j.d.o.o. ima pravo narudžbu prihvatiti u roku od dva tjedna od dana kada je
zaprimljena u društvu Tech Garden j.d.o.o.
2. Opisi i slike naših proizvoda su samo približno mjerodavne. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, u
okviru tehničkog napretka ili dizajnerskih promjena napraviti izmjene na predmetu ugovora. Uobičajena
odstupanja u boji, težini, itd su moguća. Većina proizvoda ovise o prirodi i klimatskim uvjetima: period rasta i
ubiranja te se isti proizvod uvelike razlikuje npr. u jesen ili proljeće.
3. Izrada ponude je besplatna ukoliko klijent dostavlja nacrte po kojima Tech Garden dostavlja službenu
ponudu. Ukoliko klijent nema nacrte i za iste inzistira izradu od strane Tech Gardena, mogući su dodatni
troškovi.
4. Zadržavamo naša prava vlasništva i autorskih prava u poslanim dokumentima, a posebno dizajnima,
crtežima, skicama i ilustracijama. Oni se ne smiju kopirati ili dostaviti trećoj osobi bez našega pristanka.
5. Ugovori stupaju na snagu samo u pisanom obliku prihvaćanja ugovora.
6. Pojedinačni individualni dogovori nakon zaključivanja ugovora (sporedni dogovori, dopune i promjene)
uvijek imaju prednost nad općim uvjetima poslovanja. Takav dogovor priznaje se samo kao pisani dodatak
(aneks) osnovnom ugovoru.

III. Izvedba, nadležnost i dogovorena prava

1. Mjesto izvršenja za sve ugovorne obveze je adresa sjedišta Tech Gardena u Šibeniku, odnosno adresa
poslovnice ureda u Zagrebu.
2. Pravne veze između naručitelja i Tech Gardena podliježu nadležnom sudu u Šibeniku.

IV. Cijene

1. Sve cijene, ukoliko nije drukčije dogovoreno, su iskazane u u neto iznosu i kod isporuke dobara i/ili usluga će
se kod obračuna primjeniti važeći Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Dodatni troškovi kao što su pakiranje,
vozarina, carina, osiguranje, montaža, bankovne pristojbe će se posebno obračunati.
2. Ukoliko PDV nije sadržan u našem računu, naročito zbog navoda naručitelja, polazimo od “dostave unutar
zajednice” u smislu članka 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno prema čl.79.st.3. Zakona o
porezu na dodanu vrijednost bi t će prema svakom pojedinom slučaju definirano u napomenama računa razlog
neobračunavanja PDV-a. Ako polazimo od “prijenosa porezne obveze” i teretimo se za PDV naknadno u tom
slučaju je kupac obvezan, taj iznos, kojim se Tech Garden tereti, u potpunosti isplatiti društvu Tech Garden
j.d.o.o. Ova dužnost je postojana neovisno o tome da li društvo Tech Garden j.d.o.o. duguje porez na dodanu
vrijednost u državi ili izvan vlastite države.

V. Vrijeme dostave

1. Dogovoreni datum isporuke je ispunjen, ako je roba napustila mjesto određeno od strane Tech Gardena do
kraja isteka datuma isporuke ili da je naručitelju prikazana poslana pošiljka.
2. Ako isporuka ovisi o dokumentima, dozvolama, ili o razjašnjenju bitnih problema vezanih uz izvršenje
ugovora, koje naručitelj mora dostaviti, onda je dogovoreni termin isporuke samo onda obvezan, ako naručitelj
8 tjedana prije datuma isporuke to pitanje razriješi odnosno priloži dokumente ili dozvole i pismenim putem do
tog trenutka obavijesti Tech Garden, onda će se prema toj posebnoj pismenoj odredbi ravnati obje stranke iz
ugovora.

3. Rokovi isporuke počinju danom potvrde narudžbe, odnosno prioritetno danom uplate avansa.
4. Poštivanje vremena isporuke uvjetovano je ispunjenjem dogovorenih obveza plaćanja. Osim toga, vrijeme
isporuke počinje nakon ispunjenja tih ugovornih obveza, koje su utvrđene individualnim ugovorom.
5. Kod kašnjenja isporuke prema navedenim odredbama, novi termin isporuke i instalacije obvezujući je tek
nakon pismene potvrde jednog od pravno odgovornih zaposlenika Tech Gardena. Jednako vrijedi i za termine
koji su na temelju pravnih odredbi postali obavezni.
6. U slučaju da je dostava onemogućena radi više sile ili događanja, koja nam otežavaju isporuku ili čak ju čine
nemogućom (npr. prirodne katastrofe, smetnje u poslovanju, štrajk, isključenja s rada, nedostatak sirovina,
problemi u prometu), bez obzira na to da li se javljaju kod nas ili kod drugih dobavljača i da ne možemo izvršiti
isporuku na vrijeme ni primjenom uobičajenih mjera opreza, pomjeraju se termini isporuke odnosno produžuju
se rokovi isporuke onoliko koliko su smetnje trajale. Ako smetnja potraje duže od 3 mjeseca onda svaka
stranka ima pravo otkazati ugovor u pismenom obliku. U slučaju otkazivanja ugovora potrebno je nadoknaditi
društvu Tech Garden j.d.o.o. sve troškove već odrađenih poslova sa materijalom. Na zahtjev jedne od stranki
druga stranka se treba pri isteku tri mjeseca roka odugovlačenja izjasniti je li se želi pridržavati ugovora ili ne.
Društvo Tech Garden j.d.o.o. se obvezuje da će naručitelja obavijestiti o bilo kojem kašnjenju roka isporuke.
Jednako vrijedi i za prestanak kašnjenja.
7. Ako je Tech Garden odgovoran za kašnjenje roka isporuke, naručitelj može raskinuti ugovor, nakon što nam
je u pismenom obliku postavio razuman naknadni rok i nakon što je taj rok neiskorišteno istekao.
8. Zahtjevi za naknadu štete zbog nepridržavanja dogovorenog vremena isporuke dovode do naknade štete
samo kod nemarnosti društva Tech Garden j.d.o.o. ili njihovih zastupnika. To ne vrijedi ako je posao zaključen.
Pravne odredbe ostaju nepromijenjene.

VII. Isporuka, zaobilaženje opasnosti, preuzimanje, odugovlačenje preuzimanja

1. Isporuka počinje od mjesta koje je odredio Tech Garden, gdje je ujedno i mjesto izvršenja usluga. Na zahtjev
i trošak naručitelja roba će se poslati na drugo odredište. Ako nije drugačije dogovoreno, društvo Tech Garden
j.d.o.o. ima pravo samo odrediti način slanja.
2. Za opasnosti od oštećenja robe odgovoran je naručitelj i to najkasnije pri preuzimanju. Međutim kod kupnje
prijevoza, rizik od slučajnog pogoršanja i slučajnog oštećenja robe kao i opasnost od odgode spada na
špeditera ili na drugu osobu zaduženu za obavljanje prijevoza već s isporukom robe.
3. Naručitelj je dužan prilikom dostave otvoriti I pregledati dostavljenu narudžbu ispred dostavljača i utvrđenu
štetu uz svjedoka, odmah reklamirati dostavnoj službi. Naknadne reklamacije Tech Garden neće uvažiti.

VIII. Jamstvo

1. Za prava kupca kod materijalne i nematerijalne štete (uključujući, pogrešnu i nepotpunu isporuku kao i
nepravilne instalacije ili nepravilne upute za instalaciju), vrijede važeće zakonske odredbe, ukoliko u daljnjem
tekstu ništa drugačije nije navedeno.
2. Zahtjev za reklamaciju od strane kupca pretpostavlja da je kupac ispunio svoje obveze u potpunosti prema
društvu Tech Garden j.d.o.o.
3. Tech Garden može odbiti otklanjanje nedostataka, sve dok kupac nije podmirio sva svoja dugovanja, s
iznimkom jednog iznosa koji odgovara iznosu neispravne robe. U tom slučaju kupac je dužan platiti unaprijed
samo ako je Tech Garden u pisanom obliku potvrdilo nedostatke.
4. Tech Gardenu mora se omogućiti da pregleda nedostatke na licu mjesta. Ukoliko se ne omogući pregled na
licu mjesta, reklamacija je nevažeća.

5. Rok za reklamacije istječe utvrđenim terminima jamstva za proizvode, odnosno od trenutka potvrde
narudžbe odnosno početka izrade narudžbe. Tech Garden daje jamstvo za slijedeće proizvode na slijedeći
vremenski rok: sve mahovine 4 godina, sve lišće 2 godine, sve paprati 1 godinu te sve cvijeće 1 godinu.
6. U važećem vremenskom periodu jamstva, u slučaju reklamacije nakon što je utvrđeno da je pravno
osnovana I valjana, Tech Garden ne vrši povrat novčanih sredstava već je isključivo dužan kupcu dostaviti
tehnički ispravan proizvod.
7. U slučaju povrata roba, Tech Garden ne snosi troškove proizišle iz troškova dostavne službe; ove troškove
snosi isključivo naručitelj.
8. Za slučaj iz čl.II,st.2. Općih uvjeta poslovanja Tech Garden ne snosi troškove proizišle iz varijacija konačnog
proizvoda
9. Kupac ima obvezu čuvati robu u dobrom stanju tijekom razdoblja zadržavanja što naručito uključuje
poštivanje Uvjeta i preporuka za montažu i držanje proizvoda. Također, Tech Garden ne odobrava jamstvo za
sve zahvate na instalacijama koje je radio klijent u svom aranžmanu.
10. U slučaju neispunjavanja Uvjeta i preporuka za montažu i držanje proizvoda, klijent ne ostvaruje nikakva
jamstva za Tech Garden proizvode

IX. Odredbe koje se primjenjuju za montažu i profesionalno čišćenja

1. Tech Garden izvodi garancijske i izvan garancijske instalacije, popravke i redizajn postavljenih instalacija. Za
sve navedene stavke potrebna je pismena narudžba na mail info@techgarden.hr .
2. Cijene i troškovi: za garancijske i izvan garancijske instalacije, popravke i redizajn stranka će biti terećena za
troškove istog na osnovu važećeg Tech Garden cjenika dizajna i montaže, odnosno po ponudi za traženu
uslugu.
3. Prethodna izrada procjene troškova: U slučaju da stranka zahtijeva prethodnu izradu procjene troškova,
Tech Garden izradu procjene troškova zaračunava u odnosu na predviđeno utrošeno radno vrijeme, prema
cijeni izvedbe instalacije u odnosu na veličinu (kvadraturu), kako je određena u cjeniku Tech Gardena, važećem
na dan izrade procjene troškova. Tech Garden izrađuje procjenu troškova popravka prema svom najboljem
znanju i s najvećom pažnjom. Međutim u slučaju kada stvarni troškovi popravka i možebitno utrošenih
materijala premašuju procijenjene troškove izvedbe, Tech Garden zadržava pravo zaračunati stvarne troškove
popravka i rezervnih utrošenih materijala.
4. Rok profesionalnog čišćenja Tech Garden instalacija određen je posebno sklopljenim ugovorom sa strankom.
5. Dodatni troškovi montaže mogući su u slučaju da uvjeti montaže ne odgovaraju prethodno utvrđenim
uvjetima, za slučaj da Tech Garden na mjestu i za vrijeme montaže mora na licu mjesta rezati i redizajnirati
instalacije zbog neadekvatnih prethodno dostavljenih mjera za montažu.
6. Tech Garden će stranku najkasnije u roku deset (10) dana od prijema narudžbe obavijestiti da čišćenje ili
izvedbu nije moguće izvršiti, a također će navesti razlog zbog kojeg uslugu nije moguće izvesti.

X. Naknada za štetu

1. Zahtjev o nadoknadi štete radi nedostataka isporučene robe je isključen, ako Tech Garden nije odgovoran za
nemogućnosti ispunjenja isporuke ili nemarnu dostavu od strane dostavljača. Zahtjev za naknadu štete za
nedostatke ili posljedične štete koje proizlaze iz dostave neispravne robe pretpostavlja da je Tech Garden
nedostatak prouzročio u slučaju namjerne i grube nepažnje.
XII. Zadržavanje prava na vlasništvo

1. Zadržavamo pravo na vlasništvo isporučenih predmeta i instalacija isporuke sve dok nisu podmireni svi
troškovi od strane naručitelja. Dakle, pravo vlasništva na predmet isporuke osigurava i zahtjev prema kupcu iz
ugovora, koji se odnose na predmet isporuke.
2. Kupac može preprodati prodani proizvod samo u redovnom tijeku poslovanja pod uvjetom da ne kasni sa
plaćanjem. On ustupa već nakon sklapanja ugovora između njega i nas, pripadajuća potraživanja koja proizlaze
iz prodaje ili nekih drugih pravnih razloga spram njegovom klijentu sa svim sporednim pravima iz sigurnosnih
razloga u potpunosti nama. Kod ovrha, oduzimanja ili bilo kakvih odluka od strane ‘trećega’ naručitelj je dužan
dobavljača obavijestiti o tome uz prilog svih dokumenata (postupak ovrhe).

XIII. Uvjeti plaćanja

1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, plaćanje je uvijek avansno. Kod većih narudžbi uvjeti plaćanja su: 60%
nakon primitka potvrde narudžbe te 40% prije isporuke i montaže, odnosno, kada je narudžba spremna za
dostavu.
2. U slučaju neplaćanja nakon datuma dospijeća računa, možemo bez prethodne najave naplatiti kamate po
zakonski propisanoj stopi kupcu kao kaznu.
3. Ako kupac kasni sa uplatom više od 10 dana ili postoje dokazani razlozi za sumnju nemogućnosti plaćanja,
nismo dužni napraviti nikakve daljnje isporuke po trenutačnim ugovorima
4. Za slučaj da kupac otkaže već potvrđenu narudžbu po kojoj je pokrenuta proizvodnja, nema pravo na povrat
uplaćenih avansnih sredstava.
XII Kašnjenje naručitelja
1. Ako kupac ne preuzme robu na dogovoreni termin isporuke ili ako se oduži termin montaže bez naše krivnje,
možemo zatražiti naknadu za naše dodatne troškove.
2. Ako Tech Garden ima pravo na zahtijevanje naknade za štetu zbog neizvršenja dogovorenoga, onda može,
bez obzira na mogućnost veće stvarne štete, zahtijevati 15% njihove cijene kao naknadu štete, ako kupac ne
dokaže da šteta uopće nije nastala ili je značajno niža od paušala

XIII. Ostalo

1. Tech Garden je dužan isporučiti robu tek nakon jamstva o financiranju kupnje.
2. Ovi Opći uvijeti se smatraju dostavljeni klijentu ukoliko je elektroničkom poštom dostavljen link na službenu
web stranicu na kojoj su objavljeni ( www.techgarden.hr ), ukoliko su dostavljeni elektroničkom poštom ili
preporučenom poštom.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Tech Garden j.d.o.o.